Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SYSTEMU INVIPAY

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z  systemu  InviPay.com” określają zasady działania w systemie inviPay, prawa użytkowników oraz zobowiązania inviPay S.A.

I. Definicje:

inviPay spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653102, o kapitale zakładowym w kwocie 840.000 złotych, w pełni opłaconym, NIP 525-255-37-35, REGON 146665640

Odbiorca Podmiot posiadający zawartą z inviPay Umowę, w stosunku do którego Dostawcy przysługuje niewymagalne Zobowiązanie

Dostawca Podmiot wobec którego Odbiorca jest zobowiązany do wypełnienia Zobowiązania

System inviPay System informatyczny którego właścicielem jest inviPay mieszczący się pod adresem http://app.invipay.com/

Użytkownik Uprawniona przez Odbiorcę osoba posiadająca dostęp do Systemu inviPay w imieniu Odbiorcy o zdefiniowanej przez Odbiorcę roli.

Akceptant  Użytkownik posiadający zdefiniowaną rolę Akceptanta w Systemie inviPay upoważniony do reprezentacji Odbiorcy wobec osób trzecich, w tym do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Odbiorcy poprzez System inviPay oraz uprawniony do nadawania zdefiniowanej roli Akceptanta innym Użytkownikom.

Umowa, na podstawie której inviPay zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Odbiorcy usług polegających albo na nabywaniu w drodze przelewu (art. 509-517 Kodeksu Cywilnego) zobowiązań Odbiorcy za pomocą Systemu inviPay, powstałych w wyniku zakupu towarów lub usług przez Odbiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej od Dostawców albo na konwersji długu wynikającego z ww. zobowiązania poprzez dokonanie przez Invipay zapłaty na rzecz Dostawcy zobowiązania za zgodą Odbiorcy oraz na administrowaniu tymi nabytymi zobowiązaniami, obejmującym w szczególności ich monitorowanie oraz rozliczanie, na zasadach przewidzianych w Regulaminie

II. Zasady dostępu użytkowników do systemu inviPay

 1Uprawionymi podmiotami do zawarcia Umowy są podmioty spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

A) podmiot jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą,

B) podmiot prowadzi działalność nie krócej niż dwanaście (12) miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności,

C) podmiot nie figuruje w ogólnokrajowych rejestrach dłużników jako dłużnik i żadne zobowiązanie podmiotu nie zostało wystawione na sprzedaż,

D) wobec podmiotu nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub naprawcze

2. W celu korzystania z Systemu inviPay Odbiorca/Dostawca/Użytkownik obowiązany jest posiadać:

A) komputer osobisty podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową,

B) telefon komórkowy

3. Wyposażenie techniczne oraz oprogramowanie konieczne do korzystania z Systemu inviPay Odbiorca nabywa i utrzymuje na swój koszt.

4. inviPay zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do Systemu inviPay w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji, rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, a także innych przyczyn niezależnych od inviPay. Odbiorca/Dostawca będzie informowany o powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikat zamieszczony w Panelu Administracyjnym.

III. Postępowanie reklamacyjne
  1. Odbiorca/Dostawca może wnieść reklamację, jeśli inviPay nie wypełnia swoich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie lub jeśli inviPay wypełnia je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacja może zostać wniesiona za pomocą modułu reklamacyjnego znajdującego się w Systemie inviPay. Reklamacja powinna zawierać w szczególności wskazanie problemu stanowiącego podstawę reklamacji.

3. W terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania reklamacji inviPay:

A) zakończy wewnętrzne postępowanie oraz poinformuje Odbiorcę/Dostawcę o swojej decyzji; albo

B) poinformuje Odbiorcę/Dostawcę, że potrzebuje więcej czasu w celu zakończenia postępowania reklamacyjnego, przekazując jednocześnie informację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Do terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej nie wlicza się czasu oczekiwania przez inviPay na odpowiedź lub dodatkowe informacje od Odbiorcy/Dostawcy, pod warunkiem, że Odbiorca/dostawca został poinformowany przez inviPay, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postepowania reklamacyjnego.

5. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie siedmiu (7) dni od chwili, w której przyczyny reklamacji stały się znane.

6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego inviPay poinformuje Odbiorcę/Dostawcę o rezultacie i powodach swojej decyzji z uwzględnieniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie zamieszczona w module reklamacyjnym znajdującym się w Systemie inviPay oraz zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika Odbiorcy/Dostawcy wnoszącego reklamację.

IV. Postanowienia końcowe

Odbiorca/Dostawca powierza inviPay przetwarzanie danych osobowych Akceptantów oraz Użytkowników, inviPay zobowiązuje się powierzone jej do przetwarzania przez Odbiorcę/Dostawcę dane osobowe przetwarzać zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wyłącznie w celu wykonania Umowy.