Regulamin II edycji konkursu

„Gotówka na konto plus tablet gratis”

 

Paragraf 1

Definicje

Konkurs – konkurs „Gotówka na konto plus tablet gratis” prowadzony na zasadach określonym w niniejszym Regulaminie.

Organizator – InviPay Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000653102; posiadająca numer NIP: 525-255-37-35; REGON: 146665640; kapitał zakładowy: 840.000,00 złotych wniesiony i opłacony w całości.

Uczestnik – zarejestrowany użytkownik systemu InviPay, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolność do czynności prawnych, działający w imieniu podmiotu który, na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy z dostawcą w Systemie InviPay posiada aktywne konto w Systemie InviPay.

Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy z dostawcą w Systemie InviPay został zarejestrowany i posiada aktywne konto użytkownika w Systemie InviPay.

Nagroda – Tablet  Huawei MediaPad T3 10.0 LTE.

System InviPay – system informatyczny mieszczący się pod adresem http:/app.invipay.com/, którego właścicielem jest Organizator.

Komisja – komisja Konkursu, w skład której wchodzi 3 (troje) przedstawicieli Organizatora. Skład Komisji określa odrębny dokument dostępny w siedzibie Organizatora.

Paragraf 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Systemu InviPay.
 3. Organizator przewidział rozpoczęcie Konkursu na dzień 01 listopada 2017 r. 00:00, a zakończenie 30 listopada 2017 r. o godz. 23:59.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

Paragraf 3

Warunki

 1. Uczestnikami konkursu są osoby fizyczne, do których przypisano funkcję użytkowników w Systemie InviPay i nastąpiło to w imieniu podmiotów gospodarczych które, na podstawie zawartej z Organizatorem Umowy z dostawcą w Systemie InviPay posiadają aktywne konto w Systemie InviPay.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego lub świadczące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zbycie i rozliczenie za pośrednictwem Systemu InviPay w okresie obowiązywania Konkursu co najmniej jednej wierzytelności Klienta z zachowaniem postanowień Regulaminu dostawcy w Systemie InviPay.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 

Paragraf 4

Zasady

 1. Konkurs polega na uzyskaniu jak największego wzrostu procentowego łącznej wartości brutto wierzytelności pieniężnych Klienta, zbytych i rozliczonych za pośrednictwem Systemu InviPay w okresie od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego miesiąca tj. od 01.10.2017 r. do 31.10.2017.
 2. Dla Uczestnika, który w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. włącznie, nie zbył i nie rozliczył za pośrednictwem Systemu InviPay wierzytelności pieniężnych Klienta na łączną kwotę 10.000,00 zł brutto, przyjmuje się, że łączna wartość zbytych i rozliczonych za pośrednictwem Systemu InviPay wierzytelności pieniężnych Klienta za ten okres wyniosła 10.000,00 złotych brutto.
 3. W odniesieniu do Uczestników biorących udział w Konkursie w imieniu nowych Klientów tj. zarejestrowanych w Systemie InviPay po dniu 31.10.2017 r. postanowienie § 4 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. Na łączną wartość brutto wierzytelności pieniężnych Klienta, składają się wyłącznie wierzytelności pieniężne pierwotnie przysługujące Klientowi, zbyte i rozliczone za pośrednictwem systemu InviPay zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dostawcy w Systemie InviPay.
 5. W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie 10 Uczestników („Zwycięzcy”), którzy uzyskają największy wzrost procentowy brutto wierzytelności pieniężnych Klienta zbytych i rozliczonych za pośrednictwem systemu InviPay z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
 6. Zwycięzcą konkursu może zostać tylko jeden Uczestnik, do którego w imieniu Klienta przypisano funkcję użytkownika w Systemie InviPay. W przypadku przystąpienia do Konkursu więcej niż jednego Uczestnika w imieniu jednego Klienta, Zwycięzcą zostanie osoba wskazana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta.

 

Paragraf 5

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 nagród w postaci Tabletu Huawei MediaPad T3 10.0 LTE („Nagroda”). Wartość Nagrody wraz z przypisanym do Nagrody dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11,11% wynosi 799,99 zł. Zwycięzca wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora przypisanego do nagrody dodatkowego świadczenia pieniężnego w celu uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Nagroda otrzymana w ramach niniejszego Konkursu nie podlega wymianie na inny produkt ani na jej równowartość w gotówce.
 3. W Konkursie jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

Paragraf 6

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

 1. Spośród Uczestników Konkursu, do dnia 8 grudnia 2017 r., na podstawie przygotowanego przez Organizatora zestawienia wierzytelności Klienta, Komisja wyłoni 10 Zwycięzców Konkursu, którzy spełnili wszystkie wymagania przewidziane Regulaminem, w tym w szczególności uzyskali największe wyniki wzrostu procentowego wartości brutto wierzytelności pieniężnych Klienta, o którym mowa w §4 ust. 1 powyżej.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub za pośrednictwem prywatnej wiadomości e-mail, wysłanej przez upoważnionego członka Komisji na adres e-mail Uczestnika wskazany na koncie użytkownika w Systemie InviPay.
 3. Zwycięzca przed odebraniem Nagrody będzie zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku podatkowego w myśl postanowień § 7 Regulaminu.
 4. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy przesyłką pocztową/kurierską lub w inny sposób ustalony z Organizatorem.
 5. Fakt przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu zostanie potwierdzony poprzez podpisanie i zwrotne odesłanie potwierdzenia odbioru Nagrody. Druk potwierdzenia odbioru Nagrody zostanie wysłany do Zwycięzcy Konkursu pocztą elektroniczną lub wraz z Nagrodą. Wypełnione i podpisane potwierdzenie odbioru nagrody należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej lub elektronicznej w postaci skanu dokumentu na adres biuro@invipay.com.

Paragraf 7

Zasady opodatkowania

 1. Przychód z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu przez Zwycięzcę podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 Nr 51 poz. 307, z późn. zm.) stosowanym również analogicznie w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 powyżej płatnikiem wskazanego podatku jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego przypisanego do Nagrody, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

 

Paragraf 8

Rezygnacja

 1. Uczestnik w każdym czasie może poinformować Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie. Rezygnacja może zostać złożona w dowolny sposób dostatecznie wyrażający oświadczenie woli Uczestnika, w tym w szczególności: pisemnie, wiadomością e-mail lub telefonicznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta InviPay.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczna z pozbawieniem prawa do Nagrody.

 

Paragraf 9

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora, jak również do pobrania na stronie internetowej https://invipay.com/regulamin-konkursu w czasie trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Systemu InviPay.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany liczby Nagród, jeżeli będzie to konieczne i uzasadnione przebiegiem Konkursu. Informacja o zmianach będzie dostępna w taki sam sposób jak treść niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na Nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonych właściwościach i podobnej wartości, w sytuacji gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora wydanie Nagród pierwotnie przewidzianych w Konkursie było niemożliwe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu i na koszt Organizatora w związku z przekazaniem Nagród.
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników Konkursu nieprawdziwych danych oraz informacji, w tym w szczególności w odniesieniu do danych o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 8. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta InviPay lub pod adresem e-mail biuro@invipay.com.