Informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Invipay S.A., z siedzibą ul Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, „Invipay”
  2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – …………………….;
  3. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
  5. Kategorie odbiorców: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których Invipay jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz z Invipay pod wspólną kontrolą lub pozostają z Invipay w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie.
  6. Świadczenie przez Invipay usług na rzecz Klienta może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Invipay w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Invipay stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.
  7. Dane osobowe będą przechowywana przez okres 10 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
  8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Invipay a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania a w przypadku braku podania danych Invipay nie jest w stanie wykonać umowy o świadczenie usług.
  9. Invipay może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie w celu poprawienia skuteczności podejmowanych działań marketingowych.